New profile posts

Biết sai sửa sai nhưng không bao giờ nhận sai, kẻ nhận sai chẳng khác nào bảo mình nhu nhược.
Top